Komisní prodej merchandise

Komisní prodej merchandise

Komitent (ten kdo chce prodat zboží) prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedeného zboží, které předává komisionáři (provozovatel e-shopu), aby zajistil prodej tohoto zboží. Smlouva musí obsahovat označení zboží, počet kusů do komise, prodejní cenu, výše provize z prodeje.

Komitent opravňuje komisionáře disponovat zbožím komitenta v komisním prodeji za účelem zisku. Komisionář je oprávněn za prodej zboží v komisním prodeji požadovat provizi ve stanovené výši za prodej tohoto zboží a přijímat zboží od komitenta v přiměřeném množství s ohledem na kapacitní možnosti skladu.

Povinnosti komisionáře:

  1. Zajistit pro komitenta vlastním jménem prodej výše uvedeného zboží, a to prostřednictvím e-shopu na webu www.ithavlina.cz
  2. Zodpovídat za zboží odcizené třetími osobami a vyplatit komitentovi částku za odcizené zboží jako při normálním prodeji. Komisionář ale nezodpovídá za škody na zboží způsobené třetími osobami.

Povinnosti komitenta:

  1. Informovat komisionáře o všech charakteristikách zboží včetně charakteristik jakostních a cenových.
  2. Převzít od komisionáře „Vyúčtování komisního prodeje“ a svým podpisem stvrdit správnost údajů v něm vyznačených.
  3. Převzít od komisionáře zboží, které nebylo v komisním prodeji prodáno a vydat mu potvrzení o převzetí neprodaného zboží.
  4. V případě, že komitent nesplní povinnost vyzvednout svěřenou věc u komisionáře, může komisionář požadovat skladné ve výši 10,- Kč denně, počínaje od 14-ti dnů po obdržení sms zprávy nebo emailu od komisionáře, v němž byl komitent informován o povinnosti vyzvednout svěřenou věc.
  5. Komitent ručí svým podpisem na komisním formuláři za originalitu a pravost zboží svěřeného do prodeje komisionáři. V případě, že komisionář prověřením zboží zjistí, že mu byly komitentem svěřeny do prodeje padělky zboží, je komisionář povinen toho zboží nahlásit na ČOI a posléze nechat zajistit policii ČR.

Úhrada provize z prodeje zboží v komisi:

Komitent a komisionář se dohodli, že provize za zajištění komisního prodeje je stanovena ve výši 10 % z ceny jednotlivého zboží v komisním prodeji (minimálně 10 Kč za kus zboží). Provize je upřesněna na komisním formuláři.

Úhrada tržby (po odpočtu provize za komisní prodej) proběhne na bankovní účet komitenta, který uvede ve smlouvě, vždy do 15. dne následujícího měsíce po uskutečněném prodeji zboží v komisi.

Dotaz: